سفارش تبلیغ
سئو روز
سئو روز


دریــــــــای نـــور

عوامل بیماری ومرگ دل
بیماری های دل عیارت اند از


 قساوت قلب،کوری دل،رین(زنگار گرفتن قلب)

و....
که برای آنها عواملی را برشمردند.....

http://s.alriyadh.com/2009/10/21/img/410448822743.jpg
1).پیمان شکنی:
خدای متعال فرمود: پس به سبب این که پیمانشان را شکستندلعنتشان کردیم(ازرحمت خدا دورشان کردیم)ودل هایشان راسخت وحق ناپذیرگردانیدیم......
2).زیاده گویی:
رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم)فرمود:به راستی زیاده گویی درغیر یادخدا دل راسخت میکند
3).طولانی دانستن عمر:
امیرالمومنان(سلام الله علیه )فرمود:زمان رادراز نپندارید[عمرتان راطولانی ندانید]که موجب قصاوت دلتان میگرددچنان که اگرکاربد دیر پاشدهودوام یابدمایه قساوت میگردد
4). لهو ولعب:
رسول خدافرمود:سه چیز موجب قساوت دل میشودگوش سپردن به لهو(موسیقی و...)در پی شکار[تفریحی]رفتن ورفت وآمد به دربار سلطان
5).زیادی ثروت:
امیر المومنان فرمود: زیادی ثروت موجب تباهی دین وقساوت قلب میشود
6).نگاه به بخیل:
امیر المومنان فرمود:نگاه به بخیل قلب راسخت میکند
7).گفت وگوی بی حاصل:
امیر المومنان فرمودند:از گفت وگوی بی حاصل ودشمنی برحذر باشید که آن دو قلب ها را بیمار میکند
8).عشق غیر الهی:
امیر المومنان فرمودند:هرکس به چیزی عشق [زمینی ] بورزدچشمش کور ودلش بیمار گردد

9).تکرار گناه وهمنشینی با ثروتمندان خوش گذران:
رسول خدا(ص) فرمود:چهار چیز دل را می میراند:گناه روی گناه وزیادی گفت وگو بازنان ودر افتادن با احمق،بدین گونه که توبگویی واو بگوید،درحالی که به خیر تن ندهند وهمنشینی بامردگان!!!پرسیدند ای رسول خدا مردگان کیایند؟فرمود:هر توانگر خوشگذران
10).خلوت بازنان وهمنشینی با گمراهان:
رسول خدا فرمود چهار چیز مایه تباهی دلهاست:خلوت بازنان وگوش سپردن به آنها وپذیرفتن رای آنهاوهم نشینی بامردگان.سوالشد ای رسول خدا مجالست با مردگان چگونه است؟فرمود مجالست با هر گمراه رویگردان از احکام (دستورهای)الهی
11).زیادخندیدن:
رسول خدافرمود:ازخنده فراوان برحذر باش که دل را می میراند
منبع:مفاتیح الحیاه ص135 تا137


نوشته شده در پنج شنبه 92/4/27ساعت 5:42 عصر توسط رهسپاریار نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin